Sau một quá trình tìm hiểu, cả hai bạn đã bắt đầu bước vào một mối